மான் கூட்டம் புலியைத் துரத்த


மான் கூட்டம் புலியைத் துரத்த
சிட்டுக்குருவி சிங்கத்தின் பிடரிக்குள்
புகுந்து விளையாட
கரடி கழுத்தில் குரங்கொன்று
பேன் பார்க்க
முதலையின் முதுகில்
முயல் குட்டி பயணிக்க....


சாப்பிட வாடி என்ற அதட்டலில்
யாழினியின் காடே
அதிர்ந்தது..