பரிசுகள்


பரிசாக்கப்பட்ட
குழந்தை பாலகன்
விடலை இளைஞன்
முதுமை இப்படி
எந்த பருவத்துக்கும்
பரிபோன பின்னேயே
பாராட்டுக்கள் பெற்ற
காலம் அவனுக்கு
கோபத்தில் கொடுத்து விட்டு
போனது மரணத்தை