முத்தமிட எத்தனிக்குது


கண்கள் கூட தீண்ட மறுக்கின்ற
அந்த குப்பை பொறுக்கியை
பொறுக்க குனியும்
ஒவ்வொரு முறையும்
முத்தமிட எத்தனிக்குது
சுத்தமாகும் பூமி