தலையாட்டி தலையாட்டி


குழந்தையின் விரல் பிடித்து
குதுகலமாய் ஒரே மூச்சில்
முழுத் திருவிழாவையும் இரசிக்குது
தலையாட்டி தலையாட்டி
ஒரு மஞ்சள் பலூன்