ஏழை நாடு


ஏழை நாடு
இந்தியா என
சொன்னார்கள்
சுரண்டல்காரர்கள்