மருத்துவமனை வாசலில்

மருத்துவமனை வாசலில்
இங்கி பிங்கி பாங்கி
சொல்லி விளையாடிக்
கொண்டிருந்தது
மரண தேவதை ஒன்று