பட்டு ரோஜாக்கள்


பறித்து வரப்பட்ட
பட்டு ரோஜாக்கள்
பள்ளி வாகனத்தில்