அவளின் வீதி வழியாகவே


பொங்கலுக்கு
சொந்த ஊர் பயணம்
குடும்பத்தோடு...
அவளின் வீதி வழியாகவே
வீடும் அவளும்
இல்லையென தெரிந்தே