கைக்கெட்டியது


கைக்கெட்டியது
வாய்க்கு எட்டவில்லை
கதிரவன் தாகத்துடன்....

கார்மேகம்