படிக்காத படைப்புகள்


படிக்காத படைப்புகள்
அனைத்தும்
கடலில் விழுந்த

மழைத் துளியே...