வளராத அப்பாக்கள்


தோளில்
சுமந்த போது சரி....

தோளைத் தாண்டி
வளர்ந்த பின்னும்
வளராத அப்பாக்கள்
வழிவிட்டு - சற்று
நகருங்களேன் அப்பால்...