ஒரு தலைக் காதலில்


இறகுகளை
முதலீடு செய்து
மகிழ்ந்து பறக்கும்
ஈசல்கள் போல்
ஒரு தலைக் காதலில்

நான்..