யோகா செய்யுங்கள்....


மனசு அழகாகும்
முழுசா அமைதி பெறும்
யோகா செய்யுங்கள்....

செய்ய மறுப்பவர்கள்
கடலில் 
தூக்கி  வீசப்படுவார்கள் 
எச்சரித்தார் யோகி...