நல்லவன்னு சொல்லிக்கிட்டு


நல்லவன்னு
சொல்லிக்கிட்டு
நடிப்பதுவோ கடினம்

கெட்டவன்னு
எழுதி ஒட்டிக்கிட்டு
கெடுப்பதுவோ  எளிது

புகைப் பூஞ்சுருளும்
மதுக் குப்பியும்
நட்புடன் போதித்தது

நூடுல்சிடம்....