அனல் பறக்கும் விவாதம்


கடவுள் இருக்கா இல்லையா
அனல் பறக்கும் விவாதம்
அடங்கும் முன்னே

போட்டிப் போட்டு குழந்தைகளாய்
அடுத்த நாக்கு ஊஞ்சல்களில்
ஆடப் புறப்பட்டுப் போனது

சூடான எழுத்துக்கள்
இன்னும் சூடாவதற்கு