நகருது வேகமாய்

Image result for four way road images with clouds

நால்வழிச் சாலை மேலே
நகருது வேகமாய்
வாகனங்களும்
மேகங்களும்