தேடல்


இரை தேடச் சென்று
திரும்பிய பறவை
வாழ்ந்த
மரம் தேடியது