மலையின் மகரந்தத்துகள்


மறைந்து உறங்கும்
சிற்பங்களில் சில
சற்றே புரண்டு படுக்க
மலை தனது
மகரந்தத்துகளை
தவறவிட்டது காற்றில்
மணலாய்