கொஞ்சம் கோபம் தவிர்


நிராகரிக்கலாம்
நின் உரிமையது

மனதில் மலர்ந்த
கனிவான உன் முகத்தை
கலைத்துப் போட உனக்கும்
உரிமையில்லை

ஆதலால்
கொஞ்சம் கோபம் தவிர்த்து
அன்பாய் மறுத்துப் போ
இவன் காதலை