கண்ணீர்


மொழி என்ற
அணை உடைய...
எழும்பி வழிகிறது
கண்ணீர்