அள்ளி அள்ளிக் கொடுத்தாலும்அள்ளி அள்ளிக்
கொடுத்தாலும்
அன்றே மறக்குது
வயிறு