கண்களில் கலங்கலாக


ஞாயிறு கூட்டமும்
வெட்டுக் கத்தியின்
கூர்மையும்
கூண்டிலிருக்கும்
கடைசிக் கோழியின்
கண்களில் கலங்கலாக
தெரிகிறது