இரவை

இரவை
எண்ணெயாய் உருக்கி
என்னை திரியாக்கி
எரியும்  கண்கள் ஒளி
கண்டு ஓடி ஒளிகிறது
தூக்கமெனும் ஆந்தை