மீண்டும் சந்திக்கலாம்


முடிந்தால் மீண்டும்
சந்திக்கலாம் என்று
காபி வாங்கிக் கொடுத்து
கட்சி மாறியது என்
கையிலிருந்த காசு