வயிறு நிறைய


நெஞ்சு நிறைய
புகை பிடி..
வயிறு நிறைய
மது குடி...

பூமிக்கு
பசிக்கிறது...