பலத்த கைத்தட்டல்


பலத்த கைத்தட்டல்...

பேச்சுக்கா - அவர்
பேச்சு முடிந்தததற்கா