பாவம் கூட்டியது...

Image result for two wheeler accident  images


மனோகரின் மண்டையை
உடைத்து என்
பாவம் கூட்டியது...
திருஷ்டி கழிய நடுத்
தெருவில் நான் உடைத்த
பெரிய பூசனி