சுரண்டி தின்னுது


தாய்ப்பாலே குழந்தைக்கு
தலை சிறந்த உணவு என்ற
சுவரொட்டியை
கோபமாய்
சுரண்டி தின்னுது
கறவைப்பசு ஒண்ணு...