சின்ன பூச்செடி


மலர்வதையும்
உதிர்வதையும்
சலனமின்றி
கவனிக்குது
சின்ன பூச்செடி

நம் கடவுளைப் போல...