கடவுளும், பேயும்


எதிரெதிர் துருவங்களான
கடவுளும் பேயும்
கலக்கும் இடத்தில்

மனிதன் நிற்கிறான்....