மெருகூட்ட வேண்டுமெனில்


மெருகூட்ட வேண்டுமெனில்
வார்தைகளை மாற்றலாம்
கவிதையையே
அடித்து விடுவதா
மரண தண்டனையை
மறு பரீசலனை செய்யுங்கள்...