கொலை கொலையே...


சாதி மத போர்வையில்
நடந்தாலென்ன
சட்டத்தின் பார்வையில்
நடந்தாலென்ன

கொலை கொலையே...