சிறுமி யாழினியை


பள்ளி மணியோசைகளையும்
குழந்தைகள்
குதூகலத்தையும்
சில முணுமுணுப்புகளையும்
கரைத்து வந்த
கனத்த மழை
சின்னத் தெருவொன்றில்
சிறுமி யாழினியை
..சி யாக
செதுக்கிக் கொண்டிருந்தது.....