பஞ்சாங்கம்


பஞ்சாங்கம்
பார்த்தவர்களையும்
பார்க்காதவர்களையும்
எல்லா நொடிகளும்
எப்போதும் போல்
நில்லாமல் கடந்தது...