நாமும் இயேசுக்களே..கட்டையை 
சுமக்கும் நாமும்
இயேசுக்களே..