எல்லோரையும் தழுவி
சாதி மதம்
இனம் நிறம்
ஏற்றத் தாழ்வு
எதையும் பார்க்காது
எல்லோரையும் தழுவி
வாழணும்
மரணத்தை போல்....