கைப்பந்து விளையாட்டு


கைப்பந்து விளையாட்டு

எங்கள் அணியே
எப்போதும் வெல்லும்
இருந்தும் இன்று
மூர்க்கமாய் இருஅணிகளும்
மூச்சிறைக்க விளையாட...

பந்து கீழே விழாமல்
தொடர்ந்து
வந்த வேகத்திலேயே
திருப்பி அனுப்புகிறான்
திறமையாக எங்கள்
மூக்கையன்....

எப்போதும் போல்
முடிவில் எதிராளியே
பந்தை தவற விட
வெற்றி எமக்கே...


மரணம்...