பொம்மலாட்டம்


பொம்மலாட்டத்தில்
ஆட்டுவிப்பரும்
பொம்மைகளும்
அடிக்கடி
தத்தம் பாத்திரங்களை
பரிமாற்றிக் கொள்ள - இந்த
நூலில்லா பொம்மலாட்டத்தில்
மேடையோ
தொடர்பு எல்லை வரை....